การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.