การจ้างที่ปรึกษา สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตราฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓

ประกาศวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.จปษ.๑/๒๕๖๕

Comments are closed.