การจ้างบำรงุรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.