การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๓/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.