การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV 2021 (Season 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 02 มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 10 มิถุนายน 2564

 


Comments are closed.