การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.