การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Youtube แอปพลิเคชัน TikTok Line Goole Display Network หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.