การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.