การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


Comments are closed.