การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.