การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.