การจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.