การจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.