การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับกลาง

กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.