การจ้างพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (EXAT Common Data & Data Governance Repository)

ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.