การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๕๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.