การจ้างเปลี่ยนฝาตะแกรงท่อระบายน้ำบนทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.๑๗/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.