การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางการจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.