การจ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เลขที่ กจด.ป ๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.