การจ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงาน

เลขที่ กจด.ป.๕ ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.


Comments are closed.