การจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางานาบริการสำหรับพนักงานตัุวอย่างฝ่ายควบคุมการจราจรและพนักงานตัวอย่างด้านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปะจำปี ๒๕๖๕ การจัดจ้างการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เลขที่ กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.