การซื้อกระดาษต่อเนื่อง ๙ นิ้ว x ๑๑ นิ้ว ๓ ชั้น สำเนาแบบเคมี จำนวน ๓๐๐ กล่อง

ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.