การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒๕,๐๐๐ รีม

เลขที่กจด.ปซ. ๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เสนอราคาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

Comments are closed.