การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) จำนวน ๓๔ เครื่อง

กจด.ปซ.๕๔/๒๕๖๔

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.