การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๒๒ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๕๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.