การซื้องานจัดตั้งศูนย์ปรฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๒๐/๒๕๖๖

Comments are closed.