การซื้องานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง ระยะที่ ๑

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.