การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ทางลงเพลินจิต บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ รายการ

เลขที่ กจด.ปซ.๘๔/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.