การซื้อติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากภายนอก (Mobile Generator )

เลขที่กจด.ปซ. ๑๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อสเนอในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.