การซื้อตู้เชื่อมไฟสนามชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ กิโลวัตต์ กำลังไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ แอมแปร์

ประกาศวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.