การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital clock) จำนวน ๓๘ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.