การซื้อพร้อมติดตั้งเพาเวอร์ปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองจากภายนอกทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปซ.๖๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.