การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทางการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.