ยกเลิกประกาศ การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.