การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการลื่นไหลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.