การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

ประกาสวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๘๓/๒๕๖๔

Comments are closed.