การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๘๓/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔


Comments are closed.