การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Comments are closed.

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ วีซี จำนวน 4 คัน

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

Comments are closed.