การซื้อระบบบริหารัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship Management : CRM)

เลขที่ กจด.๓๑/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น


Comments are closed.