การซื้อระบบไฟฟ้า Solar Rooftop อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง กทพ.

เลขที่กจด.ปซ.๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.