การซื้อราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง ( Safety Roller Barrier) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๙ ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น.


Comments are closed.