การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๘ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๓๑/๒๕๖๖

Comments are closed.