การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๖๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.


Comments are closed.