การซื้อเครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความหนาแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ จำนวน ๑ ชุด

เลขที่กจด.ป ๓ ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Comments are closed.