การซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เลขที่ กจด.ปซ.๗๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.