การซื้อโครงการจัดหาแพลตฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตามาตรฐานความปลอดภัย (Development Security Operations : DevSecOps)

ประกาศวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๗๕/๒๕๖๖

Comments are closed.