การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และอาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.