ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางพิเศษ ครอบคลุมทั้ง การสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ การบำรุงและรักษาทางพิเศษ นอกจากการดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นเรื่องผลประกอบการแล้ว กทพ. ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

                      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบ หรือตามการรับรู้ รับทราบว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือจากการดำเนินงานของ กทพ. และรวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจในการตัดสินใจหรือการดำเนินการของ กทพ.

                      กทพ. จำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ บุคลากร ลูกค้า ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กทพ. ในระดับที่ต่างกัน อาทิ อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ การพึ่งพา ความเกี่ยวเนื่องทางกฎหมาย การเงินหรือการดำเนินธุรกิจ

 

แชร์