การทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training : OJT

       เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ จัดโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training (OJT)  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๒ อาคาร ๒ ชั้น ๓ กทพ. (จตุจักร) ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างของกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกองข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Comments are closed.