การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน ณ ห้องประชุม 2601 ชั้น 26  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Cloud Meeting)

Comments are closed.